Packages List
S.NO PACKAGE NAME Total days Amount
1 Dosh Shradh 1 Contact
Dipuji Bhaiya
2 Tirth Shradh 3 Contact
Dipuji Bhaiya
3 Madhya Tirth Shradh 7 Contact
Dipuji Bhaiya
4 Kinchit Tirth Shradh 17 Contact
Dipuji Bhaiya
5 Vishnupad Mahapuja 1 Contact
Dipuji Bhaiya
6 Vishnupad Tulsi Archana 1 Contact
Dipuji Bhaiya
7 Dubidha Avishek 1 Contact
Dipuji Bhaiya
8 Vishnu Sharshanaam Path
(through 108 brahmins)
1 Contact
Dipuji Bhaiya
9 Grahdosh Shanti hetu jaap
10 Bhagwat Katha
11 Sundar Kanda
12 Geeta Kanda
13 Yagya Anusthan
14 Sampark
FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT DIPPUJI BHAIYA
MOBILE NO. 09304659889, 07091720587
EMAIL gayajidhamcouncil@gmail.com